Innkalling til årsmøte 2019


Tidspunkt:          Torsdag 21. mars kl. 1800

Sted:                     Kaffehuset (Henrik Ibsensgate 2), møterom 2. etg.

Saksliste  (kan forekomme enkelte justeringer innen 4 uker før møtet avholdes):

1.Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen.
2.Godkjenning av saksliste, innkalling og fullmakter. Registrering av fremmøtte.
3.Årsmelding 2018
4.Regnskap 2018 og budsjett 2019.
5.Revidert driftsplan.
6.Innkomne saker. : 
 
a) For at laget skal bli registrert i Bønnøysundregisteret har det vært behov for å revidere vedtektene. Forslag til reviderte vedtekter følger vedlagt. Styrets forslag til vedtak: Vedtektene vedtas. Styret gis mandat til å foreta mindre endringer i vedtektene for å tilfredsstille krav for å bli registrert i Brønnøysundsregisteret.
 
b) Forslag fra Svein Risinggård: «For sine medlemmer skal Grenland Sportsfiskere oppgi hvor mye avgift som innkasseres for fiske i elveierlagets område, hvilke tider og hvor det fiskes, og fangst!» Som oppfølging av innspillet fra Risinggård inviteres GS til å informere om sin organisering av laksefiske. Styrets forslag til vedtak: Orienteringen fra GS tas til orientering.
 
7.Valg
 
 
Eigil Movik, styreleder Skienselva Elveeierlag