Åpning av konsesjonsbehandling Skotfoss kraftverk – en gledens dag for elva


En milepel er nådd for elva vår! Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at Skotfoss kraftverk kalles inn til konsesjonsbehandling etter vannressurslovens § 66 for å fastsette vilkår og tiltak som ivaretar fiskebestandene i vassdraget. Bakgrunnen er at de mener man mangler nødvendige virkemidler for å løse problemstillingen rundt fiskevandringer forbi kraftverket, med dagens konsesjonsfrie anlegg. 

I sin vurdering skriver NVE bl.a. følgende:

 

«NVE er forpliktet til å vurdere tiltak i vannforekomster påvirket av vassdragsregulering med godkjente miljømål. NVE kan kalle inn konsesjonsfrie kraftverk etter § 66 i vannressursloven dersom vi mener det foreligger «særlige tilfelle». NVE mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap til å si at fiskevandringstiltak i Skienselva er viktig for å bedre forholdene for fisk og at dette kan utgjøre et særlig tilfelle. NVE mener derfor kraftverket må kalles inn til konsesjonsbehandling slik at det kan gjennomføres en formell prosess for å finne en god løsning som ivaretar vandringsveiene for fisk. En konsesjon gir NVE myndighet til å følge opp kraftverket med godkjenning av detaljerte planer for en ev. ombygging av inntaksarrangementet, minstevannslipp, frivillige løsninger mv. Videre må det gjøres en nøye avveining mellom kostnadene ved gjennomføring av ulike tiltak og forventet effekt for miljøverdiene. En konsesjon etter vannressursloven vil gi Miljødirektoratet myndighet til å følge opp naturforvaltningsvilkår, herunder bl.a. vitenskapelige undersøkelser og fiskeutsettinger. NVE registrerer at problemstillingene tatt opp av Fylkesmannen i Telemark og i godkjent vannforvaltningsplan ikke har latt seg løse gjennom lokal dialog.»

Det kan videre opplyses at Fylkesmannen også har anmodet NVE å innkalle de konsesjonsfrie kraftverkene ved Mølla i til konsesjonsbehandling (Eidet, Eidet I og Eidet II kraftverk). For disse kraftverkene har NVE p.t. ikke fattet vedtak.

Selv om det nå er åpnet konsesjonsbehandling av Skotfoss kraftverk er det fortsatt en lang vei igjen å gå før vi, forhåpentligvis, har en løsning på problemet med opp- og utvandring av fisk på Skotfoss.